Visie

Alle verloskundige verbonden aan de coöperatie zijn zelfstandige medische professionals.
De autonome positie en de zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de Nederlandse verloskundige ligt vast in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg ( BIG).

De verloskundige is voor de vrouw in de fertiele fase de primaire zorgverlener.
Centraal staat de overtuiging dat zwangerschap, bevalling en kraamperiode in beginsel fysiologische gebeurtenissen zijn, waarbij onnodige medicalisering voorkomen moet worden.
Binnen de verloskundige zorg staat de vrijheid, de keuzemogelijkheid en de kracht van de cliënt centraal.
De verloskundige vervult een poortwachterfunctie op basis van de landelijke protocollen en/of regionale afspraken binnen het VSV.
Tevens gaat de verloskundige er vanuit dat het geven van voorlichting, advies en psychosociale begeleiding aan vrouwen bijdraagt aan de bevordering van het optimaal verloop van zwangerschap, bevalling, kraambed en het welzijn van het gezin.
De inzet van de verloskundige is er vooral op gericht de cliënt te sterken in haar eigen kracht om daarmee de uitkomsten van zorg zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.

De verloskundige zorg vindt plaats ‘om de hoek’ , is laagdrempelig toegankelijk en praktisch ingericht. De cliënt kan, zonder verwijzing, contact opnemen met een verloskundige en heeft daarin keuzevrijheid. Iedere zwangere heeft recht op veilige en professionele zorg.
Vrouwen met een laag risico op complicaties ontvangen zorg van de verloskundige. Maar ook vrouwen met een complicatie of een verhoogd risico op complicaties ontvangen deels hun zorg van de verloskundige en waar nodig van de gynaecoloog.
De relatie met de verloskundige stelt de cliënt in staat de keuzes te maken die het beste aansluiten bij haar situatie en stelt de verloskundige in staat (waar mogelijk en medisch verantwoord) zich aan te passen naar de situatie van de cliënt. Het principe van zorg op maat.

De coöperatie versterkt de positie van de verloskundigen binnen de keten geboortezorg in de regio. Er is sprake van een uniforme werkwijze middels afspraken en protocollen. Echter zal elke verloskundigenpraktijk haar eigen identiteit behouden en uitdragen.